Programové obdobie 2014 – 2020

Slovenská republika bude čerpať eurofondy v pripravovanom programovom období 2014 – 2020 prostredníctvom týchto základných operačných programov:

Integrovaný regionálny operačný program

OP_Integrovaná_infraštruktúra

Program_rozvoja_vidieka

OP Efektívna verejná správa

OP Ľudské zdroje

OP Kvalita životného prostredia

OP Výskum a vývoj

OP_Rybné_hospodárstvo

 

Plánované harmonogramy výziev v rámci jednotlivých operačných programov: