Poradenstvo v oblasti využívania fondov EU:

 • vypracovanie analýzy žiadateľa v oblasti možností a schopnosti čerpania grantových prostriedkov z fondov EÚ
 • identifikovanie projektových zámerov a ich priradenie k zdroju financovania, posúdenie schopnosti žiadateľa spolufinancovať plánované projektové zámery
 • spracovanie  indikatívneho harmonogramu investícií
 • vyhľadávanie a monitoring výziev

Spracovanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ich príloh:

 • opis projektu
 • rozpočet
 • finančné analýzy
 • príjmovo-nákladové analýzy
 • štúdie uskutočniteľnosti
 • podnikateľské plány

Implementácia projektov – externý manažment:

 • spracovanie žiadostí o platbu
 • spracovanie monitorovacích správ (priebežné, záverečné, následné)
 • spracovanie žiadostí o zmenu
 • komunikácia s implementačnými agentúrami Riadiacich orgánov
 • koordinácia dodržiavania podmienok Zmluvy o NFP
 • koordinácia zabezpečenia publicity projektov v zmysle zmluvy o NFP

Organizačno-procesné poradenstvo, analýzy, štúdie, vzdelávanie

Pomoc pri zabezpečení verejného obstarávania, energetického auditu, projektovej dokumentácie a ostatných potrebných náležitostí pre predloženie Žiadosti o NFP.