Užitočné linky

ITMS 2014+

www.itms2014.sk

Národný strategický referenčný rámec
www.nsrr.sk
Operačný program kvalita životného prostredia
www.op-kzp.sk
Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky
www.economy.gov.sk
Regionálny operačný program
www.ropka.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra
www.siea.sk