Referencie

Spoločnosť Lean consulting s.r.o. má dlhoročné a bohaté skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov pre súkromný a verejný sektor v nasledovných oblastiach:

  • zvyšovanie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu (inovácie a technologické transfery, energetika, cestovný ruch, ….)
  • budovanie infraštruktúry životného prostredia (vodovody, kanalizácie, separácia a zhodnocovania odpadov, ochrana ovzdušia)
  • budovanie a rekonštrukcia základnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre verejný sektor
  • vypracovanie podpornej dokumentácie k ŽoNFP (finančné analýzy, podnikateľské plány, štúdie)